وبگاه شخصی ابوالقاسم خزاعيان

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: ابوالقاسم
نام خانوادگي: خزاعيان
دانشكده: مهندسی چوب و کاغذ
گروه آموزشي: تکنولوژی و مهندسی چوب
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: khazaeian@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي
كارشناسي ارشد
دكتري10 11 12 
  تخصص اصلی
  بازديد : 21653
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان