ابوالقاسم خزاعيان
ابوالقاسم خزاعيان

ابوالقاسم خزاعيان

دانشکده: مهندسی چوب و کاغذ

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: تکنولوژی و مهندسی چوب

پست الكترونيكي: khazaeian(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 25399
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان